Podrobnoiskanje

Splošni pogoji

1. DEFINICIJE IN OSNOVNA NAČELA

Najemno pogodbo sklepa stranka osebno in ni prenosljiva.

Izrazi »Vi«, »Najemnik« se nanašajo na voznike in plačnike, tako pravne kot fizične osebe, ki so navedene v najemni pogodbi in podpisnike pogodbe, ki se štejejo za najemnike.

Izrazi »Podjetje«, »Najemodajalec« in »Europcar« pomenijo ABC RENT A CAR IN TURIZEM d.o.o. (Europcar Slovenija), »Vozilo« pomeni osebno, tovorno ali kakršnokoli drugo vozilo, ki je najemniku izročeno za dogovorjeno obdobje, kot določeno v najemni pogodbi.

»Škoda« pomeni vsakršno škodo na in v vozilu, vključno s stekli (tudi žarometi, ogledala in luči) in vandalizmom.

»Kraja« vozila vključuje tudi krajo delov vozila, dodatne opreme in poskus kraje.


2. PLAČILO

Osnova za obračun so cene, ki so navedene v ceniku, ki velja v času začetka najema vozila. Če najemnik ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za posebne cene, mora plačati običajno ceno. V primeru enosmernega najema oz. vračila na drugi lokaciji kot ob izposoji vozila, kot tudi izposoji in/ali vračilu izven poslovalnice, se doplača cena po ceniku. Če je vozilo vrnjeno v tujini, zaračunamo najemniku stroške vračanja vozila v Slovenijo, točen znesek pa je odvisen od kraja, kjer je bilo vozilo vrnjeno. Če ob vračilu rezervoar avtomobila ni napolnjen, se stroški goriva in polnjenja rezervoarja zaračunajo najemniku. Najemnik odgovarja za vsa plačila, globe in kazni, ki so naslovljene na podjetje, ki izposoja vozila, za čas veljavnosti najemnega obdobja. Najemnik je seznanjen s tem, da bodo njegovi podatki in ev. navedbe posredovani policiji in drugim pristojnim službam na podlagi njihovega zahtevka. Pravna oseba, ki najame vozilo, je polno odgovorna za dejanja voznikov najetega vozila.


Ob najemu vozila je potrebno plačati polog v vrednosti najmanj predvidene dolžine najema, finančne odgovornosti in polnega rezervoarja goriva. Preostali znesek je potrebno plačati ob vračilu vozila v gotovini ali z drugimi plačilnimi sredstvi. V kolikor je v najemni pogodbi posebej dogovorjen odlog plačila, je rok plačila 8 dni po vračilu vozila. V primeru zamude se zaračunajo zakonske zamudne obresti in stroški opominov. Vsi potniki v najetem vozilu so solidarno odgovorni za plačilo vseh stroškov najema.

S predložitvijo kreditne kartice se najemnik strinja s plačilom in bremenitvijo predložene kreditne kartice, tako s predvidenimi stroški kot kakršnimikoli naknadnimi stroški.


3. VRAČILO VOZILA

Najemnik je dolžan po preteku najemnega obdobja vrniti vozilo podjetju Europcar na dogovorjeno mesto med delovnim časom podjetja Europcar. Prevoženi kilometri se obračunajo skladno s števcem kilometrov, in sicer se obračuna razlika med začetnim stanjem na mestu prevzema vozila in končnim stanjem na mestu vračila vozila. Če števec kilometrov ne deluje, se prevoženi kilometri obračunajo po razdaljah po zemljevidu, s pribitkom 10 %, vendar ne manj kot 100 km na dan, razen če najemnik lahko dokaže manjše št. prevoženih kilometrov. Vozilo mora biti ob vračilu čisto.


Najem se zaključi z vračilom vozila, vključno z vračilom ključev in dokumentov vozila v poslovalnici podjetja. Ključe in dokumente je potrebno izročiti uniformiranemu zastopniku podjetja Europcar. Nikoli in v nobenem primeru ključev vozila ne smete izročiti Europcar nepooblaščeni osebi oz. tretjim osebam. V primeru kraje je najemnik dolžan plačati kazen v višini vrednosti vozila.


Če vozilo vrnete brez ključev in/ali dokumentov, vam bodo zaračunani stroški za pridobitev novih po ceniku, vključno s stroški nezmožnosti uporabe vozila in prevoza vozila nazaj do podjetja Europcar. Podjetje ne odgovarja za predmete najemnika, ki bi po preteku najema ostali v vozilu.


Pozor: Samo izročitev vozila z dokumenti in ključi skupaj predstavniku Europcarja med delovnim časom poslovalnice in pregled vozila s strani predstavnika Europcarja pomenijo zaključek najemne pogodbe. Najemnik je odgovoren za stanje vozila do preteka najemne pogodbe, tudi če ni bil prisoten ob pregledu vozila in/ali ni podpisal izjave o stanju vozila ob vračilu. Če se vozilo vrne izven delovnega časa in/ali na kraju izven poslovalnice in/ali v drugi državi, kot je bilo prevzeto, najemnik odgovarja za stanje vozila do prenehanja najemne pogodbe, to je do pregleda vozila s strani predstavnika podjetja Europcar Slovenija, čeprav ni podpisal izjave o stanju vozila. Če vozilo najemnik vrne na katerokoli drugo mesto, kot je bilo dogovorjeno s podjetjem Europcar Slovenija in navedeno na najemni pogodbi, se zaračuna nedovoljeno vračilo v vrednosti 2440 € kot tudi strošek enosmernega najema po ceniku. Najemnik odgovarja za vse poškodbe notranjosti vozila in morebitne ostale poškodbe, ki jih ne krije zavarovanje in jih mora v vsakem primeru plačati sam. Odgovornost najemnika in voznika se konča, ko vozilo pregleda predstavnik podjetja Europcar Slovenija. Prosimo vas, da upoštevate tudi točko 5.4..

Če je vozilo vrnjeno mokro ali umazano in v temi oziroma v pogojih, da poškodbe niso vidne, se bodo poškodbe, ugotovljene po čiščenju vozila, naknadno zaračunale.

Če najemnik zapusti vozilo in ne obvesti podjetja Europcar o lokaciji vozila, odgovarja za vozilo za celotno obdobje, dokler podjetje vozila ne najde in mora za to obdobje tudi plačati najem in vse druge stroške (npr. globe, vleko vozila, stroške iskanja vozila, stroške nedovoljenega vračila vozila, itd.). Če vozila ne najdemo v roku 3 mesecev po preteku obdobja najema, najemnik odgovarja za vrednost vozila in vse morebitne ostale nastale stroške.


4. REZERVACIJA, DOSTAVA IN STORNACIJA

Rezervacija obvezuje najemodajalca v okviru cene in skupine vozila, ne pa tudi konkretnega tipa vozila. V primeru dostave vozila se najemnika čaka največ 1 uro od dogovorjenega časa. Stornacija mora biti narejena najkasneje 24 ur pred rezervacijo, sicer se zaračuna enodnevni najem.


5. VOZILO


5.1. Stanje vozila

Izjava o stanju vozila je sestavni del najemne pogodbe. V primeru, da bi najemnik še pred prvo uporabo vozila opazil neoznačeno poškodbo, nastalo pred prevzemom vozila, mora le to nemudoma sporočiti najemodajalcu, sicer se šteje, da je bilo vozilo izdano v najem v takem stanju, kot je navedeno na izjavi o stanju vozila.

Naknadnih izjav oz. pritožb najemodajalec ne more sprejeti kot utemeljenih. Vozilo mora biti vrnjeno v enakem stanju, kot je bilo ob izdaji vozila.

Stroški popravil, ki jih povzroči najemnik s slabim ravnanjem, bodo prišteti stroškom najema.


5.2 Pooblaščeni voznik

Vozilo sme voziti samo najemnik oz. voznik, čigar ime je zapisano v najemni pogodbi. Veljavno vozniško dovoljenje je obvezno. Najemnik pravna oseba se obvezuje, da bo na zahtevo najemodajalca posredoval imena in naslove vseh voznikov vozila, če še niso navedeni v najemni pogodbi. Vozila ne sme voziti nihče drug.


5.3 Uporaba vozila

a. Vožnja izven Slovenije ni dovoljena. Izjemoma je dovoljena po predhodnem pisnem dogovoru z najemodajalcem, ki v najemni pogodbi navede države, v katere je vožnja dovoljena. V tem primeru je obvezno doplačilo za vožnjo v izrecno dogovorjene države.

b. Najemnik ne sme uporabljati vozila za:

-   udeležbo na dogodkih avtomobilističnega športa in na testiranjih vozil

-   za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugi nevarnih snovi, za prevoz razsutega tovora (npr. pesek, les…)

-  za storitev kaznivih dejanj ali drugih prestopkov, čeprav so kaznivi samo po zakonu, ki velja v kraju, kjer je bilo dejanje storjeno

-   oddajanje v podnajem

-   za prevažanje večjega števila oseb, kot je navedeno v prometnem dovoljenju vozila

-   za potiskanje ali vleko drugega vozila

-   za namen, ki je drugačen od opisanega v pogodbi

c. Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal razumno in skrbno in predvsem ne pod vplivom alkohola, narkotikov ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na sposobnosti za vožnjo, tako kot je določeno v cestnoprometnih predpisih; v skladu s predvideno uporabo, ki za potnike v vozilu v glavnem pomeni brezplačni prevoz oseb. V nasprotnem primeru je najemnik odgovoren za vso škodo in povzročene stroške.

d. Blago in prtljaga, ki jih najemnik prevaža v vozilu, ne smejo poškodovati vozila.

e. Če se vozilo parkira, tudi le za kratek čas, je obvezno vozilo zakleniti in aktivirati alarm in/ali protivlomno opremo vozila.

Najemnik se obvezuje, da v vozilu na vidnem mestu ne bo puščal dragocenih oz. vrednih. V nasprotnem primeru najemnik odgovarja za vso povzročeno škodo (npr. vlom).

f. V primeru škode ali kraje morate o dogodku nemudoma obvestiti najemodajalca in mu čim prej posredovati poročilo o nezgodi in policijsko poročilo ali potrdilo o kraji, skupaj s ključi in dokumenti avtomobila. V kolikor najemnik ne vrne ključev in dokumentov vozila najemodajalcu, se šteje, da ni možno uveljavljati kraje vozila in najemnik sam odgovarja za celotno vrednost vozila.

g. Prepovedana je vožnja izven cest in na netlakovani oz. neasfaltirani cesti.

h. V naših vozilih je prepovedano kaditi. Kazen za kajenje v vozilu znaša 150€ z DDV.

Europcar ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali za osebno lastnino drugih oseb, ki so jo pustile v/na vozilu ali so jo v vozilu prevažale. S podpisom pogodbe se najemnik izrecno odpoveduje pravici do zahtevkov, ki bi nastali na osnovi zgoraj omenjenih izgub in/ali škode.


5.4 Mehanske okvare, vzdrževanje

Med vašim najemom in v skladu s prevoženimi kilometri ste dolžni skrbeti za redne preglede (nivo olja, tlak v pnevmatikah, nivo vode, itd.) vozila, ravno tako ste dolžni ustrezno ukrepati (dodajanje/menjava olja, zraka…). Če ne boste ustrezno ukrepali, ste kot najemnik odgovorni za vso povzročeno škodo.

Morebitna popravila, ki bi bila potrebna za zagotovitev pravilnega delovanja in vrednosti vozila, lahko naroči najemnik sam brez predhodnega dovoljenja in sicer v vrednosti do 20,00 €, za večja popravila pa je nujno soglasje najemodajalca. Popravila in menjavo delov sme izvajati samo pooblaščen servis. V primeru menjave delov mora najemnik zamenjane dele nujno predložiti. Najemodajalec bo povrnil stroške popravila, v kolikor ni najemnik sam odgovoren za nastalo škodo, potrebno pa je predložiti potrdila in zamenjane dele ter račun, naslovljen na uradni naziv in naslov najemodajalca.


Stroškov najemodajalec ne more priznati, če so popravila izvedena brez odobritve, izven pooblaščenega servisa, če najemnik ne predloži potrdila o plačilu, računa in zamenjanih delov.


Najemnik je polno odgovoren za škodo na motorju in/ali drugih delih vozila in za vse druge stroške, ki so nastali zaradi neustreznih operacij med vožnjo (glej tudi 1. paragraf 1. dela 5.4 točke in točke 6.1) vozila, ki niso bile v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Najemnik mora najemodajalcu povrniti stroške, ki jih je utrpel (npr. popravilo, prevoz oseb, dostava novega vozila, asistenca na cesti, vlečno vozilo, globe, gorivo, itd.) in administrativne stroške. Najemnik je polno odgovoren tudi, če je najemodajalec šele ob vračilu/dostavi novega vozila ugotovili, da je škodo povzročil najemnik. Najemodajalec ima pravico zavrniti dostavo novega vozila.


Če je ob vračilu ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila, opreme ali dodatne opreme izgubljen ali zamenjan brez dovoljenja najemodajalca , mora najemnik plačati škodo v znesku tržne vrednosti za izgubljene/zamenjane dele ali opremo, ki velja na dan vračila vozila. Najemnik je odgovoren in mora plačati stroške škode, če se škoda odkrije kasneje ali se ugotovi, da jo je povzročil najemnik.


Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku v najkrajšem možnem času nudil pomoč v primeru mehanskih težav ali poškodb na vozilu, zaradi česar bi bilo vozilo nevozno, in da bo vozilo nadomestil z drugim, razen če je najemnik vozilo uporabljal v nasprotju s točko 5.3, paragraf a-c. Najemodajalec ne prevzema odgovornosti in ni dolžan kriti ev. zahtevkov najemnika, ki bi nastali zaradi časa čakanja na nadomestno vozilo. Le v primeru, če Europcar najemniku ne dostavi nadomestnega vozila v roku 24 ur, je najemnik upravičen do izplačila odškodnine v vrednosti dnevnega najema za najeto vozilo za vsak dan (1 dan-24 ur), po prvih 24 urah je najemnik upravičen do odškodnine za pretekli dan. Če je najemnik odgovoren za nastalo škodo in/ali nevoznost vozila, ima Europcar pravico, da to vozilo nadomesti z vozilom nižje kategorije/cene, če nima na voljo vozil iz iste kategorije za dogovorjeno ceno za nadomestilo poškodovanega/okvarjenega vozila. Zaradi vozila nižje kategorije najemnik ni upravičen do odškodnine in najemnik ne more podati zahtevka za odškodnino. Na podlagi vzroka škode/nevoznosti lahko Europcar zavrne nadomestno vozila kot tudi stroške asistence in stroške izdelave novega ključa ali popravila ključa, če je najemnik ključ izgubil ali so mu ga ukradli.


Najemnik ima pravico prositi najemodajalca za asistenco tudi v primeru manjših težav (npr. za zamenjavo pnevmatike, za zagon avtomobila, če se je izpraznil akumulator, menjavo žarnice), vendar mora v tem primeru kriti stroške asistence. Če se ugotovi, da okvare sploh ni bilo (npr. voznik ni pritisnil na sklopko, zato vozilo ni speljalo), mora najemnik kriti celotne stroške asistence.


5.5. Nezgode

V primeru manjše nezgode mora najemnik posredovati podjetju Europcar pisno poročilo skupaj s skico dogodka in fotokopijo vozniškega dovoljenja; poklicati mora policijo, da napiše poročilo o nezgodi. Poročilo mora vsebovati imena in naslove oseb, ki so bile udeležene v nezgodi ali so bile priče, vsebovati mora registrsko številko vseh udeleženih vozil in podatke z zelene karte, če je bilo udeleženo tudi vozilo iz tujine.


6. ODGOVORNOST V PRIMERU POŠKODB ALI KRAJE NAJETEGA VOZILA

Odgovorni ste za vozilo, ki je v vašem varstvu.

Enako ste odgovorni v primeru kraje ali škodnega dogodka, ko ni dokazana odgovornost tretje osebe, in morate najemodajalci povrniti vsakršno škodo, ki jo je utrpel (stroški popravil, vleka, tržna vrednost vozila, nevoznost, upravni stroški, odškodninski zahtevki tretjih oseb, …). Odgovornost tretje osebe se šteje za dokazano, ko jo ugotovi tudi zavarovalnica in povrne celotno škodo.


Kadar je plačano zavarovanje v primeru nezgode in kraje, mora po koncu obdobja najema najemnik v primeru nezgode ali kraje plačati svojo finančno odgovornost (po ceniku) za dejansko kategorijo vozila, in sicer ločeno za vsak posamezni škodni dogodek, tudi v primeru če na vozilu ni videti škode, je pa poškodovana tretja oseba (vozilo, oseba ali objekt). Najemnik mora plačati finančno odgovornost za dejansko kategorijo vozila, ki ga ima v najemu, ne glede na cenovno grupo najema. Dodatno zavarovanje v primeru nezgode (SCDW) velja samo za 1. škodo, za vsako naslednjo škodo bremenimo najemnika za polno finančno odgovornost. Administrativni stroški v vrednosti 91,50 € niso vključeni in se zaračunajo dodatno.


6.1. Neveljavnost zavarovanj, odbitkov

V kolikor najemnik ne spoštuje 5. t. teh pogojev, ni upravičen do uveljavljanja odbitkov oz. plačila samo finančne odgovornosti, kot po ceniku.

Najemnik je polno odgovoren v primeru kršitve pogodbenih obveznosti, zlasti za izgube, ki bi nastale zaradi uporabe vozila s strani nepooblaščenega voznika ali zaradi uporabe v prepovedane namene. Če bi najemnik pobegnil s kraja nezgode ali bi kršil svoje obveznosti, je najemnik v celoti odgovoren za nastalo škodo razen, če kršitev obveznosti ne vpliva na ugotovljeno izgubo.

Poleg tega je najemnik polno odgovoren v primerih namerne ali hude malomarnosti, npr. zaradi zaužitja alkohola, poškodb zaradi tovora…, zaradi katerih bi nastala izguba, zlasti zaradi nezmožnosti uporabe vozila, ali zaradi drugih neprimernih dejanj (npr. polnjenje rezervoarja z napačnim gorivom) Pozor: Poškodbe strehe, podvozja niso krite s plačilom zavarovanja in jih krije najemnik sam.

Zavarovanje v nobenem primeru ne krije poškodb pnevmatik, koles, ogledal, vetrobranskega in ostalih stekel, črpalke za gorivo, antene, rezervoarja za olje, notranjosti vozila in podvozja in škode ali stroškov (glej točko 5.4) motorja in drugih delov (npr. ker najemnik ni dodal olja, ker ni bil pravilno zaprt rezervoar za olje ali gorivo, zaradi polnjenja z napačnim gorivom). Stroške omenjene škode in vse ostale s tem povezane stroške mora vedno kriti najemnik. Zaračunamo tudi administrativne stroške v vrednosti 91,50 €.


7. OMEJITVE

Najemodajalec ne odgovarja za zahtevke ali povračila najemniku, ki bi nastali zaradi škode/izgube, osebnih in drugih čustvenih ran, razen v primerih s strani najemnika vplačanega zavarovanja in je zavarovalnica zahtevek ocenila kot upravičen in samo v vrednosti zneska kritja, ki ga prizna in izplača zavarovalnica. Najemnik se zavezuje, da ne bo zahteval od najemodajalca nadomestila za kakršnokoli koli drugo škodo oz. za nobeno dodatno izplačilo, razen za znesek, ki ga izplača zavarovalnica.


8. PRISTOJNO SODIŠČE

Vse morebitne spore iz ali v povezavi s Pogodbo bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani, v Sloveniji.


9.  S podpisom najemne pogodbe in izjave o stanju vozila, ki je sestavni del najemne pogodbe, najemnik potrjuje in sprejema Splošne pogoje poslovanja, navedene v tem dokumentu (sprednja in zadnja stran).

Pokličite naš rezervacijski center +386 (0)59 070 500

Aplikacija za še večjo mobilnost.

Prenesite Europcarovo mobilno aplikacijo za iPhone, iPad ali Andoid!